Bói Tên Dự Đoán Vận Mệnh

Mỗi con người gắn với một cái tên, mỗi cái tên theo quan niệm của văn hóa Phương Đông đều có những ý nghĩa, xem bói tên của từng người cũng có thể dự đoán được tính cách, tương lai, trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tường tận về cách bói này và ý nghĩa đặc biệt của tên gọi nhé.