Logo Xem boi tu vi

Xem ngày tốt khai trương tháng 8 năm 2021

Ngày đẹp khai trương mở công ty, mở cửa hàng tháng 8 năm 2021  Bạn dự định mở cửa hàng và xem ngày khai trương vào tháng 8 năm 2021? Dưới đây là danh sách ngày tốt khai trương của tháng 8/2021

Xem ngày tốt khai trương tháng 8 năm 2021

Khi chọn được ngày tốt khai trương, mở công ty cửa hàng thì việc đầu tiên là sẽ phải chọn ngày tốt hợp với tuổi của gia chủ. Dưới đây là các cách mà XEM BOI TU VI lựa chọn ra được ngày tốt nhất trong tháng theo tuổi gia chủ bạn.

Đây là danh sách ngày tốt khai trương mở hàng tháng 8 năm 2021 để bạn lựa chọn ngày khai trương mở công ty, nhà hàng, quán sá theo tuổi bạn. Sau khi chọn được ngày tốt thì bạn hãy chọn giờ tốt trong ngày và các thủ tục làm lễ khai trương trong tốt nhất theo tuổi bạn.

Xem ngày tốt khai trương tháng 8 năm 2021

Thứ 3, ngày 3 tháng 8 năm 2021
Âm lịch: Ngày 25/6/2021
 • Ngày Quý Mùi tháng Ất Mùi năm Tân Sửu
 • Là ngày: Nguyên Vũ - Hắc đạo, Tiết Đại thử, Trực Kiến
 • Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
Thứ 2, ngày 16 tháng 8 năm 2021
Âm lịch: Ngày 9/7/2021
 • Ngày Bính Thân tháng Bính Thân năm Tân Sửu
 • Là ngày: Thiên Lao - Hắc đạo, Tiết Lập thu, Trực Kiến
 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Giờ xấu khai trương: 3-5h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
Thứ 4, ngày 18 tháng 8 năm 2021
Âm lịch: Ngày 11/7/2021
 • Ngày Mậu Tuất tháng Bính Thân năm Tân Sửu
 • Là ngày: Tư Mệnh - Hoàng đạo, Tiết Lập thu, Trực Mãn
 • Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h
Thứ 3, ngày 24 tháng 8 năm 2021
Âm lịch: Ngày 17/7/2021
 • Ngày Giáp Thìn tháng Bính Thân năm Tân Sửu
 • Là ngày: Kim Quỹ - Hoàng đạo, Tiết Xủ thu, Trực Thành
 • Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h
Thứ 5, ngày 26 tháng 8 năm 2021
Âm lịch: Ngày 19/7/2021
 • Ngày Bính Ngọ tháng Bính Thân năm Tân Sửu
 • Là ngày: Bạch Hổ - Hắc đạo, Tiết Xủ thu, Trực Khai
 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Giờ xấu khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
Thứ 7, ngày 28 tháng 8 năm 2021
Âm lịch: Ngày 21/7/2021
 • Ngày Mậu Thân tháng Bính Thân năm Tân Sửu
 • Là ngày: Thiên Lao - Hắc đạo, Tiết Xủ thu, Trực Kiến
 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Giờ xấu khai trương: 3-5h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

Như vậy ngày tốt nhất khai trương mở cửa hàng công ty tháng 8 năm 2021 gồm các ngày: 3/8 (25/6/2021 Âm Lịch); 16/8 (9/7/2021 Âm Lịch); 18/8 (11/7/2021 Âm Lịch); 24/8 (17/7/2021 Âm Lịch); 26/8 (19/7/2021 Âm Lịch); 28/8 (21/7/2021 Âm Lịch).

Ngày tốt khai trương tháng 8 năm 2021 cho tuổi 12 con giáp

Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 8/2021 người tuổi Tý
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
3/8 25/6/2021 - Quý Mùi Trực Kiến 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
16/8 9/7/2021 - Bính Thân Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
18/8 11/7/2021 - Mậu Tuất Trực Mãn 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
24/8 17/7/2021 - Giáp Thìn Trực Thành 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
28/8 21/7/2021 - Mậu Thân Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 8/2021 người tuổi Sửu
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
16/8 9/7/2021 - Bính Thân Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
28/8 21/7/2021 - Mậu Thân Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 8/2021 người tuổi Dần
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
3/8 25/6/2021 - Quý Mùi Trực Kiến 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
18/8 11/7/2021 - Mậu Tuất Trực Mãn 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
24/8 17/7/2021 - Giáp Thìn Trực Thành 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
26/8 19/7/2021 - Bính Ngọ Trực Khai 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 8/2021 người tuổi Mão
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
3/8 25/6/2021 - Quý Mùi Trực Kiến 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
16/8 9/7/2021 - Bính Thân Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
18/8 11/7/2021 - Mậu Tuất Trực Mãn 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
24/8 17/7/2021 - Giáp Thìn Trực Thành 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
26/8 19/7/2021 - Bính Ngọ Trực Khai 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
28/8 21/7/2021 - Mậu Thân Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 8/2021 người tuổi Thìn
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
16/8 9/7/2021 - Bính Thân Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
26/8 19/7/2021 - Bính Ngọ Trực Khai 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
28/8 21/7/2021 - Mậu Thân Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 8/2021 người tuổi Tỵ
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
3/8 25/6/2021 - Quý Mùi Trực Kiến 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
16/8 9/7/2021 - Bính Thân Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
18/8 11/7/2021 - Mậu Tuất Trực Mãn 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
24/8 17/7/2021 - Giáp Thìn Trực Thành 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
26/8 19/7/2021 - Bính Ngọ Trực Khai 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
28/8 21/7/2021 - Mậu Thân Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 8/2021 người tuổi Ngọ
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
3/8 25/6/2021 - Quý Mùi Trực Kiến 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
16/8 9/7/2021 - Bính Thân Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
18/8 11/7/2021 - Mậu Tuất Trực Mãn 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
24/8 17/7/2021 - Giáp Thìn Trực Thành 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
28/8 21/7/2021 - Mậu Thân Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 8/2021 người tuổi Mùi
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
3/8 25/6/2021 - Quý Mùi Trực Kiến 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
16/8 9/7/2021 - Bính Thân Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
26/8 19/7/2021 - Bính Ngọ Trực Khai 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
28/8 21/7/2021 - Mậu Thân Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 8/2021 người tuổi Thân
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
3/8 25/6/2021 - Quý Mùi Trực Kiến 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
16/8 9/7/2021 - Bính Thân Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
18/8 11/7/2021 - Mậu Tuất Trực Mãn 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
24/8 17/7/2021 - Giáp Thìn Trực Thành 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
26/8 19/7/2021 - Bính Ngọ Trực Khai 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
28/8 21/7/2021 - Mậu Thân Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 8/2021 người tuổi Dậu
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
3/8 25/6/2021 - Quý Mùi Trực Kiến 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
16/8 9/7/2021 - Bính Thân Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
24/8 17/7/2021 - Giáp Thìn Trực Thành 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
26/8 19/7/2021 - Bính Ngọ Trực Khai 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
28/8 21/7/2021 - Mậu Thân Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 8/2021 người tuổi Tuất
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
16/8 9/7/2021 - Bính Thân Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
18/8 11/7/2021 - Mậu Tuất Trực Mãn 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
26/8 19/7/2021 - Bính Ngọ Trực Khai 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
28/8 21/7/2021 - Mậu Thân Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 8/2021 người tuổi Hợi
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
3/8 25/6/2021 - Quý Mùi Trực Kiến 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
18/8 11/7/2021 - Mậu Tuất Trực Mãn 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
24/8 17/7/2021 - Giáp Thìn Trực Thành 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
26/8 19/7/2021 - Bính Ngọ Trực Khai 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Bạn vừa xem qua cách xem và danh sách các ngày tốt nhất để khai trương buôn bán trong tháng 8/2021 cho 12 con giáp. Hy vọng qua bài viết này gia chủ đã biết được mình nên chọn ngày nào để khai trương buôn bán tháng 8/2021 để thuận lợi, ăn nên làm ra cả đời.